close
تبلیغات در اینترنت
سبک های همسرگزینی
loading...

دانلود آهنگ جدید موزیک ویدیو خارجی جدید

1. سبک های همسرگزینی - تبیان 24 سپتامبر 2014 شیوه همسرگزینی بنا به فرهنگ‌های مختلف متفاوت است اما همسرتان را هر طور که انتخاب کنید، سبک‌های همسرگزینی در سازگاری زناشویی و کیفیت  2. سبک های همسرگزینی (سنتی آزاد و ترکیبی) و رضایت زناشویی در رضایت زناشویی به عنوان میزان ادراک یک همسر از برآورده شدن نیازها و تمایلاتش توسط شریک دیگر تعریف می شود. تحقیقات نشان می دهد که سبکهای همسرگزینی نقش  3. رابطه سبک های همسرگزینی با کیفیت و پایداری ازدواج - پایگاه مجلات علی مظاهری,منصورة السادات صادقی,ام…

سبک های همسرگزینی

حسین بازدید : 2 یکشنبه 20 آبان 1397 نظرات ()
1. سبک های همسرگزینی - تبیان

24 سپتامبر 2014 شیوه همسرگزینی بنا به فرهنگ‌های مختلف متفاوت است اما همسرتان را هر طور که انتخاب کنید، سبک‌های همسرگزینی در سازگاری زناشویی و کیفیت 

2. سبک های همسرگزینی (سنتی آزاد و ترکیبی) و رضایت زناشویی در

رضایت زناشویی به عنوان میزان ادراک یک همسر از برآورده شدن نیازها و تمایلاتش توسط شریک دیگر تعریف می شود. تحقیقات نشان می دهد که سبکهای همسرگزینی نقش 

3. رابطه سبک های همسرگزینی با کیفیت و پایداری ازدواج - پایگاه مجلات

علی مظاهری,منصورة السادات صادقی,ام لیلی نصرآبادی,فاطمه انصاری نژاد ; مجله: راهبرد فرهنگ ; بهار 1388 - شماره 5 ;

4. سبک های دلبستگی و شیوه همسر گزینی (چند همسری - تک همسری) | عارف

نمونه‌اي شامل 245 مرد متأهل انتخاب‌گرديد. از اين ميان 45 آزمودني چندهمسر و 200 آزمودني تک‌همسر در نظرگرفته ‌شد. پيش‌ از اين، رابطه بين سبک‌هاي دلبستگي و الگوهاي 

5. ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ در ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻣ

ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻋﺸﻖ، ﻣﻼك. ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ. . ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻋﺸﻖ. ورزي ﺷﻬﻮاﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﻧﺴ. ﺠﺎم زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ. ي.

6. اصول و راهکار‌های همسریابی در پسران - باشگاه خبرنگاران

28 جولای 2018 در همین راستا باشگاه خبرنگاران جوان قصد دارد تا در این مطلب شما را با سبک‌های همسرگزینی و فنون همسریابی برای پسران آشنا نماید، پس با ما همراه 

7. تاثير سن ازدواج، الگوهاي همسرگزيني و تفاوت سني زوجين بر کيفيت

اين پژوهش با هدف بررسي تاثير سن ازدواج، تفاوت سني و سبک هاي همسرگزيني، بر کيفيت زندگي زناشويي زنان متاهل شهر تهران صورت پذيرفت. طرح پژوهش از نوع 

8. اصل مقاله (744 K)

پرسشنامه ی سبک های همسرگزینی را پر کنند. در بخش کیفی نیز از ۱۲ نفر مصاحبه صورت. گرفت. این تعداد بر حسب اشباع پاسخ ها بدست آمد. یافته ها: در بخش کمی 

9. تأثیر سن ازدواج، الگوهاي همسرگزيني و تفاوت سني زوجین بر كیفیت

هاي سالمت روانی و فیزیكی ازدواج تا حد زیادي بستگی به کیفیت .. هاي چندي پیرامون تغییرات سن ازدواج در عصر حاضر،. سبک. ها. ي. همسرگزینی و کیفیت زناشویی 

10. انتخاب همسر به سبک مجازی! - بیتوته

بین ما تبادل می شود، بی شک درشیوه زیستن یا سبک زندگی ما موثر است. امروزه تلویزیون، موبایل، فضاهای مجازی و .. در کنار دیگر مؤلفه های فرهنگ مانند پوشاک، آشپزی 

11. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻣﻼك ﻫﺎي ازدواج (اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼ - پژوهشگاه علوم انسانی

4 آگوست 2016 ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻣﻼك ﻫﺎي ازدواج زوج ﻫﺎي در ﺷﺮف ازدواج دوم ﺑﺎ. ﻣﻼك ﻫﺎي ازدواج اول آﻧﻬﺎ . ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ زﻧﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻫﺎي ﻗﻮي ﺗﺮي ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ .. دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪي، ﻳﺤﻴﻲ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﻌﺎد ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ.

12. The Effect of Training the Nine Enneagram - مجله آموزش و سلامت جامعه

23 ژانويه 2017 ﻫﺎي. ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ. (. Preference Critaria of Spouse Selection Inventory. : PCSSI. ) peers during adolescence, differences byattachment style. J.

13. مقاله الگوی همسرگزینی در مشاوره پیش از ازدواج گام به گام از آشنایی تا

این مقاله در پی تبیین الگویی آزموده شده جهت همسرگزینی شایسته و ارائه گام به 30 % گرفتار طلاق بوده و تنها 20 % باقیمانده خانواده های سالم و بالنده را تشکیل می دهند. بررسی نقش سبک های دلبستگی، کیفیت روابط موضوعی و قدرت ایگو در پیش 

14. ﻫﺎي ﺳﻨّﺘﻲ و ﻘﺎﻳﺴﺔ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده در ازدواج ﻣ ﻣﺪرن در زﻧﺎن

30 سپتامبر 2012 ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ و اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ازدواج از ﺷـﻜﻞ ﻫﺎي ﺳﻨّﺘﻲ و ﻣﺪرن از دﻳﺪ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﻲ .. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد و زﻧﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺒﻚ ازدواج ﻣـﺪرن، در آﻣﻴﺨﺘﮕـﻲ ﻋـﺎﻃﻔﻲ اﻣﺘﻴـﺎز.

15. دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ - زن در فرهنگ و هنر

ﻃﻮر. ﻛﻠﻲ ﺳﻪ اﻟﮕﻮي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻫﻤﺴﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت. اﻧﺪ از. : ﺳﺒﻚ ﻣﺒﺘﻨ. ﻲ. ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ. ي. ﺳﻨﺘ . اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺪه. ﭘﺪﻳﺪة ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده. اﻧﺪ و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي اﻳـﻦ. ﭘ. ﺪﻳﺪه از ﻧﻈﺮ آن.

16. معیارهای اصلی برای انتخاب همسر چیست؟ - مشرق نیوز

2 آوريل 2017 برای انتخاب همسر باید دو دسته معیار را مدنظر قرار داد؛ معیارهای اصلی نظیر ایمان و اخلاق نیک و معیارهای فرعی و ترجیحی مانند تناسب سنی، تناسب 

17. ارزش‌ها، نگرش‌ها و الگوهاي کنش جوانان در خصوص همسرگزيني و روابط

در رابطه با شــیوه های همســر گزینی و روابط پیش از ازدواج است. همچنین نگارندگان . از حیث نوع، سبک، هدف و میزان شیوع متفاوت هستند؛ پسران تمایل بیشتری به این.

18. ﻫﺎي ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در داﻧ - مجله اصول بهداشت روانی

29 ژانويه 2009 ﻫﺎي. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ ﺑﻴﻦ. زوﺟﻴﻦ، ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻮرت و ﺑﺪن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. دار وﺟﻮد داﺷﺖ . ﺣﺪود. 73 .. دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺒﻚ وزن ﺑﻮدﻧﺪ. )0001/0. <. P. و. 64/83.

19. میثاق غلیظ: در باب جایگاه و ضرورت های همسرگزینی - پاتوق کتاب فردا

از سری کتاب های سبک زندگی روشنا بالا، ازدواج و مسائل مالی، روش های همسرگزینی، مزایای همسرگزینی سنتی، معایب ازدواج های سنتی، روش همسر گزینی مدرن، آسیب های 

20. دانلود کتاب همسرگزینی امروزی - علی شمیسا - کتابراه

کتاب همسرگزینی امروزی اثر علی شمیسا ، راهنمای تشخیصی خوبی برای انتخاب همسری ایده‌آل است که با فرهنگ و معیارهای ایرانی دانلود کتاب ازدواج به سبک ایرانی: همه چیز درباره ی پیوند زناشویی آشنایی با مهارت های کنترل مشاجرات و حل مشکلات.

21. مسائل پیش از ازدواج فرآیند همسرگزینی مطلوب چیست؟ - ماهنامه خانواده

12 ژانويه 2017 در مباحث پیش از ازدواج، باید به اصل چگونگی همسرگزینی و مسیرها و مسائلی که طبق فراتحلیل هایی که در سال های 89 و 90، در برنامه جامعه «خانواده 

22. بررسی رضایت از زندگی زناشویی در میان زوجین دارای سبک‌های سنتی و

13 مارس 2017 بررسی رضایت از زندگی زناشویی در میان زوجین دارای سبک‌های سنتی و . در گذشته جوانان با گزینههای معدودی از شیوه همسرگزینی رو به رو بودنند و 

23. چالش های ازدواج و همسر گزینی در ایران - Iqna

31 ا کتبر 2015 گروه اجتماعی: ازدواج و تشکیل خانواده از قدیمی ترین نهادهای زندگی بشر است که از دیر باز مورد توجه قرار گرفته است . دردهه های اخیر به علت پیچیدگی 

24. بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان

یافته ها حاکی از ان بود ارزش های ازدواج توسط حالات هویت وانواع شخصیت تبیین می ‌بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ابعاد هویّت با ملاک‌های همسر‌گزینی، ‌پایان‌نامه 

25. روش های اصولی در انتخاب همسر آینده دو - آکاایران

شخصیت عبارت است از سبک های ویژه ا ی که هر فرد در فکر کردن و رفتار کردن دارد. لذا اگر شخصیت فرد یا الگوهای معمولی پاسخ های وی در برابر موقعیت ها را بشناسیم  

26. سایبان مهر

از سایبان مهر، تا خانه مهر (مصاحبه با خانم صراف نژاد، دبیر مرکز همسرگزینی سایبان مهر دانشگاه) · پروسه همسرگزینی سایبان مهر. آمار بازدید. امروز : این ماه : ۴. ۱۹۷۴ 

27. افزایش تقابل ازدواج و طلاق با وجود افزایش آزادی در همسرگزینی/ خانه ای

10 دسامبر 2017 کمرنگ شدن الگوی ازدواج سنتی در همسرگزینی جوانان به دلیل تغییرات . ومحدودیت های اجتماعی و تغییر سبک همسرگزینی شاهد تغییر نوع طلاق ها 

28. سبک‌های همسرگزینی • پارسی وان

شیوه همسرگزینی بنا به فرهنگ های مختلف متفاوت است اما همسرتان را هر طور که انتخاب کنید، سبک های همسرگزینی در سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی تان تأثیرگذار خواهد بود. به طور کلی، دو فرهنگ عمده در رابطه با شیوه های همسرگزینی

29. سبک‌های همسرگزینی - mihanfal.com

سبک‌های همسرگزینی، انتخاب همسر مهمترین تصمیم زندگی جوانان است كه اگر به درستی انجام نشود مسیر زندگی را با بحران های زیادی مواجه می سازد.

30. سبک های همسرگزینی - akairan.com

شیوه همسرگزینی بنا به فرهنگ‌های مختلف متفاوت است اما همسرتان را هر طور که انتخاب کنید، سبک‌های همسرگزینی در سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی تان تأثیرگذار خواهد بود.

31. نقش سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش

پژوهش های مشاوره. مشخصات مجله. آرشیو شماره ها (55)

32. اصول و راهکار‌های همسریابی در پسران

ازدواج و یافتن نیمه گمشده دغدغه بسیاری از افراد بویژه پسران جوان است.

33. تأثیر سن ازدواج، الگوهای همسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر

از یافته‌های قابل توجّه این پژوهش می‌توان به تأثیر منفی ازدواج در سنین نوجوانی و ازدواج بر اساس سبک‌های همسرگزینی‌ای که به نوعی با اجبار همراهند بر کیفیت زندگی زناشویی اشاره کرد.

34. مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و

رابطه سبک های همسرگزینی با کیفیت و پایداری ازدواج. فصلنامه راهبرد و فرهنگ، 5: 70-55. مصلحی، جواد و احمدی، محمدرضا (1392). نقش زندگی مذهبی در رضامندی زناشویی زوجین. فصلنامه روانشناسی و دین، 6(2):94-78.

35. مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل فرهنگی

مظاهری و همکاران (1388)؛ در پژوهشی با عنوان رابطه سبک‌های همسرگزینی با کیفیت و پایداری ازدواج دریافتند که بیش از 48%زوج‌های متقاضی طلاق، یکی از دو سبک "خواستگاری و ازدواج اجباری" و "شیفتگی و

36. مروری بر چالش های ازدواج در ایران

همسرگزینی که در روش سنتی با خواستگاری و معرفی افراد به یکدیگر صورت می گرفت، در سال های اخیر در حال رقابت با همسرگزینی به شیوه مدرن است که در آن عشق و علاقه و انتخاب طرفین حرف اول را می زند.

37. نقش سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش

êôßí“­Ž3¯Ž³Žç5Žë 魓Ãí64˜´’ß©5Žë .’³¶Øç ªè·Ž‘ 5Žððë 魓Ãì64˜ðð´’ß©5Žë .’ðð³ ˛Žë é+“íªððôà/

38. مرکز مشاوره آنتیگونه

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه انواع سبک‌های همسرگزینی و سازگاری زناشویی اجرا گردید.برای بررسی این مسئله‌ دو مطالعه جداگانه اما مرتبط با یکدیگر انجام شد.در مطالعه نخست رابطه سبک‌های همسرگزینی با سازگاری زناشویی در

39. صیغه و ازدواج موقت در تلگرام با شرایط ویژه!

ازدواج موقت به سبک تلگرام و فضای مجازی. تنها لازم است عضو کانال تلگرامیش باشی. همه چیز فراهم است. از میان گزینه ها یکی را انتخاب می کنی، همان گزینه ای که به سلیقه ات خوش می آید.

40. سایبان مهر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز همسرگزینی نهاد نمایندگی مقام. معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

41. شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی: مطالعه موردی جامعه

اما در مقوله دوم که سعی شده بود تاثیرگذاری شبکه‌های مجازی بر نحوه و سبک‌های همسرگزینی و دوستیابی مورد توجه قرار بگیرد، نتایج بسیار جالب توجه بود.

42. پژوهش های معنوی: معنویت گرایی جدید,سبک زندگی و تربیت تبلیغی

کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی(مجموعه مقالات) به اهتمام محمد حسین کیانی و توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.

43. بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با نگرش زنان نسبت به

“سبک­های دلبستگی و شیوة همسرگزینی(چندهمسری-تک همسری).” فصلنامه خانواده پژوهی. سال اول شماره1 صص405-393.

44. مقاله رابطه شیوه های همسرگزینی و سازگاری زناشویی بر مبنای

با توجه به یافته های تحقیق حاضر باید برنامه ای بر اساس منابع اسلامی و متمرکز بر اصلاح سبک همسرگزینی و اصلاح سبک همسرداری به همه دانشجویان آموزش داده شود تا با آگاهی هرچه بیشتر دست به انتخاب

45. دانلود کتاب پرسشنامه راهنمای همسرگزینی، آشنایی با هنجارهای

سبک زندگی و سرگرمی شیوه ساخت و بهره برداری از پرسشنامه های راهنمای همسرگزینی در دنیا و در ایران برای ارزیابی و پیش بینی رابطه جفت در آینده بخش دوم پژوهش نامه را دربرمیگیرد.

46. فصل دوم ،پیشینه پژوهش ،ادبیات پژوهش، کارشناسی ارشد،مبانی

مفهوم ،تعریف و نظریه های سبک های دلبستگی+پرسشنامه رایگان ،ادبیات پژوهش، کارشناسی ارشد،مبانی نظری ،تعریف، انواع و نظریه های ملاک های همسرگزینی. سرفصل های

47. صیغه به سبک تلگرامی/شرایط ازدواج موقت در کانال تلگرامی

صیغه به سبک تلگرامی رواج کانال‌های تلگرامی از همسرگزینی تا ازدواج موقت چالشی برای ازدواج است، امری که مسئولان دولتی تاکید بسیاری بر بهبود آن دارند و در طول سال‌ها تلاش کرده اند به روش

48. ملاک های انتخاب همسر ایده آل

یکی از انتخاب های هیجان انگیز و پر جاذبه برای هر فرد، انتخاب همسر است که می تواند مسیر زندگی هر فرد را تغییر دهد. اما همسرگزینی و روش های تشخیص و سنجش ملاک ها بسیار چالش برانگیز هستند.

49. همسرگزینی - ketabrah.ir

سبک زندگی و سرگرمی شیوه ساخت و بهره برداری از پرسشنامه های راهنمای همسرگزینی در دنیا و در دانلود کتاب همسر شما کیست؟

50. بررسی علت اصلی طلاق در ایران مشکلات خانمان سوز

پژوهشی است که بین 262 زن و مرد متقاضی طلاق در یکی از شهرهای غربی کشور صورت گرفته است و 75 درصد

51. خبری تحلیلی آی سبک - صفحه اصلي

سبک زندگی در آموزه های دینی و اسلامی و راهکارهای گسترش آن از رساله «الگوی مواجهه با مخالفان در سبک زندگی اسلامی» دفاع شد

52. همسرگزینی - ketabrah.ir

سبک زندگی و سرگرمی شیوه ساخت و بهره برداری از پرسشنامه های راهنمای همسرگزینی در دنیا و در دانلود کتاب همسر شما کیست؟

53. سایبان مهر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز همسرگزینی نهاد نمایندگی مقام. معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

54. شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی: مطالعه موردی جامعه

اما در مقوله دوم که سعی شده بود تاثیرگذاری شبکه‌های مجازی بر نحوه و سبک‌های همسرگزینی و دوستیابی مورد توجه قرار بگیرد، نتایج بسیار جالب توجه بود.

55. بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با نگرش زنان نسبت به

“سبک­های دلبستگی و شیوة همسرگزینی(چندهمسری-تک همسری).” فصلنامه خانواده پژوهی. سال اول شماره1 صص405-393.

56. مقاله رابطه شیوه های همسرگزینی و سازگاری زناشویی بر مبنای

با توجه به یافته های تحقیق حاضر باید برنامه ای بر اساس منابع اسلامی و متمرکز بر اصلاح سبک همسرگزینی و اصلاح سبک همسرداری به همه دانشجویان آموزش داده شود تا با آگاهی هرچه بیشتر دست به انتخاب

57. خبری تحلیلی آی سبک - صفحه اصلي

سبک زندگی در آموزه های دینی و اسلامی و راهکارهای گسترش آن از رساله «الگوی مواجهه با مخالفان در سبک زندگی اسلامی» دفاع شد

58. دانلود کتاب پرسشنامه راهنمای همسرگزینی، آشنایی با هنجارهای

سبک زندگی و سرگرمی شیوه ساخت و بهره برداری از پرسشنامه های راهنمای همسرگزینی در دنیا و در ایران برای ارزیابی و پیش بینی رابطه جفت در آینده بخش دوم پژوهش نامه را دربرمیگیرد.

59. فصل دوم ،پیشینه پژوهش ،ادبیات پژوهش، کارشناسی ارشد،مبانی

مفهوم ،تعریف و نظریه های سبک های دلبستگی+پرسشنامه رایگان ،ادبیات پژوهش، کارشناسی ارشد،مبانی نظری ،تعریف، انواع و نظریه های ملاک های همسرگزینی. سرفصل های

60. بررسی رضایت از زندگی زناشویی در میان زوجین دارای سبک‌های

بررسی رضایت از زندگی زناشویی در میان زوجین دارای سبک‌های سنتی و مدرن و عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با آن در شهر میاندوآب

61. صیغه به سبک تلگرامی/شرایط ازدواج موقت در کانال تلگرامی

صیغه به سبک تلگرامی رواج کانال‌های تلگرامی از همسرگزینی تا ازدواج موقت چالشی برای ازدواج است، امری که مسئولان دولتی تاکید بسیاری بر بهبود آن دارند و در طول سال‌ها تلاش کرده اند به روش

62. بررسی علت اصلی طلاق در ایران مشکلات خانمان سوز

پژوهشی است که بین 262 زن و مرد متقاضی طلاق در یکی از شهرهای غربی کشور صورت گرفته است و 75 درصد

63. ملاک های انتخاب همسر ایده آل

یکی از انتخاب های هیجان انگیز و پر جاذبه برای هر فرد، انتخاب همسر است که می تواند مسیر زندگی هر فرد را تغییر دهد. اما همسرگزینی و روش های تشخیص و سنجش ملاک ها بسیار چالش برانگیز هستند.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 192
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 37
 • باردید دیروز : 4
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 48
 • بازدید ماه : 132
 • بازدید سال : 341
 • بازدید کلی : 341